Contrastive Adversarial Domain Adaptation for Machine Remaining Useful Life Prediction (Accepted)


Contrastive Adversarial Domain Adaptation for Machine Remaining Useful Life Prediction


Mohamed Ragab, Zhenghua Chen, Min Wu, Chuan-Sheng Foo, Chee-Keong, Kwoh, Ruqiang Yan, Xiaoli Li
IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2020

Cite

APA
Ragab, M., Chen, Z., Wu, M., Foo, C.-S., Chee-Keong, Kwoh, … Li, X. Contrastive Adversarial Domain Adaptation for Machine Remaining Useful Life Prediction (Accepted). IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2020.

Chicago/Turabian
Ragab, Mohamed, Zhenghua Chen, Min Wu, Chuan-Sheng Foo, Chee-Keong, Kwoh, Ruqiang Yan, and Xiaoli Li. “Contrastive Adversarial Domain Adaptation for Machine Remaining Useful Life Prediction (Accepted).” IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2020 (n.d.).

MLA
Ragab, Mohamed, et al. “Contrastive Adversarial Domain Adaptation for Machine Remaining Useful Life Prediction (Accepted).” IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2020.